Regulamin Księgarni

Na fali słów płyniemy do celu

Regulamin Księgarni Centrum Słowa

 1. Regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w Wirtualnej Księgarni Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej, która działa na stronie Centrum Słowa. Przed dokonaniem zakupu konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 2. Właścicielem Wirtualnej Księgarni dostępnej pod adresem www.centrumslowa.pl jest Centrum Słowa Bogumiła Kempińska-Mirosławska z siedzibą w Łodzi.
 3. Wirtualna Księgarnia prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem Internetu. Sprzedawane książki są własnością Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej, która jest jednocześnie ich jedynym autorem.
 4.  Aby zakupić wybrane pozycje należy: a) dodać wybrane produkty do koszyka; b) podać poprawne dane adresowe dotyczące wysyłki i rachunku; c) wybrać sposób zapłaty oraz formę przesyłki; d) wypełnić formularz zamówienia; e) zatwierdzić formularz zamówienia.
 5. Wysłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Jego przyjęcie do realizacji zaczyna się: a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu pieniędzy na konto Księgarni; b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w chwili autoryzacji transakcji elektronicznej.
 6. Na czas realizacji zamówienia składa się okres przygotowania paczki do wysłania przez Księgarnię (1-2 dni) oraz czas dostarczenia jej przez Kuriera(1-3 dni robocze).
 7. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie mogą to robić tylko za wiedzą i pod nadzorem prawnego opiekuna.
 8. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystanie jedynie do realizacji zamówienia.
 9. Wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wyrażają Państwo zgodę na realizację zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Mogą Państwo anulować zamówienie, przesyłając e-mail na adres: blog@bmiroslawska.pl lub biuro@centrumslowa.pl. Anulowanie nie jest możliwe, jeśli przesyłka została już wysłana, mogą jednak Państwo zwrócić zakupiony towar.
 11. Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie przez zamawiającego poprawnego adresu do przesyłki, numeru telefonu, adresu mailowego. Warunkiem realizacji zamówienia jest także wykonanie przelewu na nr konta podany przez Księgarnię w terminie trzech dni roboczych od dokonania zamówienia przez stronę www.
 12. Brak terminowej wpłaty będzie skutkował anulowaniem zamówienia.
 13. W wypadku nieobecności Zamawiającego pod podanym adresem w terminie dostarczenia paczki pracownik firmy kurierskiej powinien skontaktować się z zamawiającym drogą telefoniczną lub mailową. W takiej sytuacji możliwość kontaktu telefonicznego z adresatem jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia.
 14. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia paczek z przyczyn nieleżących po stronie Księgarni. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia towaru z powodu błędu firmy kurierskiej, braku obecności adresata pod wskazanym adresem, braku kontaktu z adresatem – mimo podjęcia przez kuriera takiej próby, zignorowania przez kuriera obowiązku kontaktu z adresatem (po nieudanej próbie dostarczenia paczek).
 15. Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z błędów popełnionych przez Zamawiającego (jak np. błąd w adresie lub nr telefonu), zamówienie może zostać zrealizowane jedynie po kontakcie ze strony Zamawiającego – jeśli zamawiany towar jest wciąż dostępny do sprzedaży.
 16. Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z działań firmy kurierskiej, Księgarnia ma obowiązek pomóc Zamawiającemu w realizacji przesyłki jedynie wówczas, gdy zostanie mailowo poinformowana o zaistnieniu takiego problemu. W sytuacji gdy dostarczenie przesyłki nie powiedzie się, klient ma prawo do reklamacji – drogą mailową pod adres biuro@centrumslowa.pl.
 17. Ewentualne zwroty pieniędzy będą zależały od tego, czy brak dostarczenia wynika z zaniedbania klienta (np. podanie nieprawidłowych danych do wysyłki), błędów firmy kurierskiej, czy Księgarni.
 18. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 19. Ceny towaru podane są w złotych polskich i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących.
 20. Do każdego zamówienia doliczone są koszty wysyłki, zależne od wagi i wybranej formy płatności. W formularzu zamówienia mogą Państwo wybrać sposób dostawy towaru.
 21. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby firmy Centrum Słowa.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 23. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.